Πρόσκληση Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και υγιεινής

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 4189/25-09-2020 τεχνική περιγραφή & Προϋπολογισμό της προμήθειας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ