Ρυθμίσεις για την ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας των εν εξελίξει ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμήθειας της ΔΕΥΑΒΑ, λόγω αναστολής της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με την με αρ. 466/2021 (ΑΔΑ: 6769ΟΕΠ3-8Β5) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ  εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές για την ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας:

 

  1. την αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  βάσει της με αρ. πρ. 5874/07.12.21 (ΑΔΑΜ:21PROC009684859) Διακήρυξης  (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 145500) για την Τετάρτη 05-01-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
  2. την αλλαγή της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πολυηλεκτρολύτη  βάσει της με αρ. πρ. 5874/07.12.21 (ΑΔΑΜ:21PROC009684859) Διακήρυξης  (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 145500) για την Τρίτη 11-01-2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
  3. Την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων», (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140764), μέχρι και την Πέμπτη 30-12-2021
  4. Την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια «Μεταλλικών Δεξαμενών Ύδρευσης», (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140601), μέχρι και την Πέμπτη 30-12-2021

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.