ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ AΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Στοιχεία Έργου


Κατηγορία: Έργα Ενταγμένα σε Πρόγραμμα

Περιγραφή Έργου


Περιγραφή ΈργουΠρόκειται για πολύ σημαντικό έργο, το οποίο θα διασφαλίσει την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Πλατανιά με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο και με  χρονικό ορίζοντα το 2040. Η αναβαθμισμένη εγκατάσταση θα έχει μέση ημερήσια ικανότητα επεξεργασίας 16.000 m3  λυμάτων (το οποίο μεταφράζεται σε 100.000  ισοδύναμους κατοίκους) έναντι  9.300 m3 σήμερα, με παράλληλη διάθεση πάνω από 5.000 m3 επεξεργασμένου νερού στο δίκτυο άρδευσης . 

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης II του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου, θα διατεθεί το ποσό των 8.500.000,00€ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. Απόφασης: 67103/22-11-2018). Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία μεταφοράς του έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ). Φορέας Υλοποίησης είναι ο Ο.Α.Κ. Α.Ε.

 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των έργων αναβάθμισης της υφισταμένης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων, έτσι ώστε από ένα σημαντικό τμήμα των εισερχομένων λυμάτων να παράγεται επεξεργασμένη εκροή κατάλληλη για επαναχρησιμοποίηση σε αρδευτικά δίκτυα σε ποσότητα τουλάχιστον άνω των 5.000 κυβ.μ. ανά ημέρα. Για μεμονωμένες ημέρες και εφόσον υπάρχει ανάγκη, η ποσότητα θα πρέπει να μπορεί να αυξηθεί σε τουλάχιστον 6.000 κυβ.μ. ανά ημέρα. Η ποιότητα της επεξεργασμένης εκροής θα πληροί τις προϋποθέσεις του πίνακα 3 του παραρτήματος της ΚΥΑ 145116 και θα είναι κατάλληλο για άρδευση χωρίς περιορισμούς. Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν μεμβράνες υπερδιήθησης με διάμετρο πόρων μικρότερη των 40 nm. Περιλαμβάνεται η μελέτη εφαρμογής, η θέση σε λειτουργία και οι δοκιμές των εγκαταστάσεων.

Η ΕΕΛ έχει κατασκευαστεί σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει σήμερα προεπεξεργασία, δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με νιτροποίηση, απονιτροποίηση και πλήρη σταθεροποίηση καθώς και αφυδάτωση της ιλύος και μονάδα απόσμησης, Η εγκατάσταση υποδέχεται και επεξεργάζεται σήμερα αστικά λύματα περίπου 4.000 m3/d κατά τους χειμερινούς μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος) και μέχρι και 12.000 m3/d κατά τους θερινούς μήνες. Αναμένεται αύξηση των παροχών και των ρυπαντικών φορτίων προς επεξεργασία μέχρι και το επίπεδο των 16.000 m3/d σε ορίζοντα πενταετίας. Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται σήμερα στη θάλασσα μέσω υφισταμένου υποθαλάσσιου αγωγού και φρεατίου φόρτισης, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους.

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφισταμένων εγκαταστάσεων, έτσι ώστε από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων να παράγονται τουλάχιστον 5.000 κυβ.μ. διαυγή ανά ημέρα, επεξεργασμένα σε βαθμό που να επιτρέπει την ανάκτηση τους και τη διάθεση τους στο υφιστάμενο σύστημα άρδευσης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα κατασκευαστούν ορισμένες νέες μονάδες επεξεργασίας, ενώ η χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων θα παραμείνει ή θα τροποποιηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα τα εξής:

α)      Να παράγονται τουλάχιστον 5.000 κυβ.μ. ανακτημένης εκροής ανά ημέρα σε συνθήκες σταθερής παροχής και σε ποιότητα κατάλληλη για άρδευση, η οποία θα επιτυγχάνεται με βιολογικό αντιδραστήρα υπερδιήθησης (τύπου MBR).

β)      Να επιτυγχάνεται με συμβατικές διεργασίες η δευτεροβάθμια επεξεργασία των εποχιακών και των ημερήσιων φορτίσεων αιχμής και να επιτυγχάνονται τα όρια εκροής που ορίζονται στην ΑΕΠΟ πριν τη διάθεση τους στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η απαιτούμενη δυναμικότητα της συμβατικής επεξεργασίας θα υπερκαλύπτει την παροχή που δεν θα παραλαμβάνεται από το σύστημα υπερδιήθησης.

 

Το σύστημα που θα κατασκευαστεί θα περιλαμβάνει μεμβράνες και συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες θα λειτουργούν με σταθερή, μέγιστη φόρτιση, προκειμένου να ανακτήσουν τη μέγιστη δυνατή ποσότητα επεξεργασμένου νερού. Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:

  • την εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • την κατασκευή των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • την Θέση σε Αποδοτική Λειτουργία και τις Δοκιμές Ολοκλήρωσης,
  • την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών
  • τη λειτουργία καθώς και τη συντήρηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά την ολοκλήρωση των «Δοκιμών Ολοκλήρωσης».
  • Κάθε εργασία ή προμήθεια, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου.

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 8.000.000,00€ και ο διαγωνισμός ήταν άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 09-06-2020 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 15-06-2020. Προσφορά κατέθεσαν τρείς (3) οικονομικοί φορείς και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.