ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΑΝΟΥ - ΟΡΘΟΥΝΙ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΡΑΝΟΥ - ΟΡΘΟΥΝΙ ΣΤΗ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αντικατάστασης αγωγών στην ευρύτερη περιοχή Καράνου και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης των σκαμμάτων (ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις). Τμήματα του δικτύου στις Πάνω και Κάτω Καρές βρίσκονται σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας ενώ παράλληλα η ΔΕΥΑΒΑ έχει προχωρήσει στην κατασκευή των νέων ιδιωτικών συνδέσεων ώστε το νέο δίκτυο να δοθεί άμεσα προς χρήση.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την επέκταση του δικτύου προς την περιοχή του Ορθουνίου.

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑΑΣΦΑΛΤΙΚΑΑΣΦΑΛΤΙΚΑ