Αντιπλημμυρικό έργο στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Ολοκληρώνεται το Αντιπλημμυρικό έργο στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α προϋπολογισμού 28.453,89€ μη συμπ. ΦΠΑ ή 35.282,82€ συμπ. ΦΠΑ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της Επιχείρησης.

Το έργο, που εκτελέστηκε από την ανάδοχο εταιρεία ΥΔΑΤΑ Ο.Ε.Κ.Τ.Ε, κρίθηκε απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Γερανίου Χανίων, καθώς θα συλλέγει τα υπόγεια και υπέργεια ύδατα, που λόγω των επικλινών εδαφών απορρέουν στη νότια πλευρά της εγκατάστασης.

Το εν λόγω έργο αφορούσε τη δημιουργία ενός αύλακα με σκοπό τη συλλογή υδάτων οριζόντια στο επίμαχο σημείο, ο οποίος επικαλύφθηκε με γεωύφασμα και πληρώθηκε με λιθορριπή. Από το νοτιοανατολικό τμήμα, τα ύδατα συλλέγονται μέσα από εσχάρες υδροσυλλογής και όλα καταλήγουν στο νοτιοδυτικό τμήμα, όπου δημιουργήθηκε ένα τεχνικό έργο με στόχο να εκβάλλουν στο ρέμα πλησίον της Εγκατάστασης.