ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των αυξημένων αναγκών σε άρδευση των καλλιεργειών, η ΔΕΥΑΒΑ -προκειμένου να εφαρμόσει σωστή διαχείριση του υδάτινου δυναμικού- θα οργανώσει πρόγραμμα άρδευσης κατά περιοχή.
Ο υδρονομέας της περιοχής σας σε συνεργασία με τον τοπικό Πρόεδρο θα έχουν την ευθύνη εφαρμογής του προγράμματος.
Παρακαλούμε για την πιστή τήρησή του προκειμένου να έχουν όλοι τη δυνατότητα χρήσης αυτού του αγαθού.