Διαγωνισμός - Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Κολυμβαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 50.022,28€ πλέον Φ.Π.Α.

 

Κωδικοί CPV:  

ΟΜΑΔΑ 1: 44161200-8 (Σωλήνες ύδρευσης), 44167000-8(Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 

ΟΜΑΔΑ 2: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων),  44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

ΟΜΑΔΑ 3: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων)

ΟΜΑΔΑ 4:  44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο)

ΟΜΑΔΑ 5 : 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων)

ΟΜΑΔΑ 6 : 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.

 

Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του προμηθευτή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002. Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 12.01.04.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύων Δ.Ε. Κολυμβαρίου» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2020.

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας –εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους- θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00πμ.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).

Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): deyaba.gr
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:30) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Σοφιανός Μιχαήλ τηλ.: 28210-84016, Φαξ: 28210-84010, e-mail: info@deyaba.gr , technicalservices@deyaba.gr.

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

ΤΕΥΔ