Επισκευή Αγωγού Ύδρευσης στα Ραπανιανά

Η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ επισκεύασε αγωγό ύδρευσης, ύστερα από σπάσιμο, στην περιοχή Ραπανιανά