ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Στοιχεία Έργου


Κατηγορία: Έργα που Υλοποιούνται

Περιγραφή Έργου


Οι εργασίες αφορούν στην κοπή των χόρτων στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, στην  επισκευή – αποκατάσταση της περίφραξης, στην επισκευή ή στην αντικατάσταση των κουφωμάτων στις δεξαμενές και στα βανοστάσια τους, στην επισκευή ή στην αντικατάσταση των μεταλλικών καπακιών των φρεατίων άνωθεν των δεξαμενών και στα κτήρια των αντλιοστασίων των προωθητικών συστημάτων. Επίσης, αφορούν σε φθορές των φρεατίων ελέγχου και στην επισκευή ή αντικατάσταση των μεταλλικών καπακιών τους και την επισκευή των υφισταμένων ή τοποθέτηση νέων καλυμμάτων με σήτα αποφυγής εισόδου τρωκτικών στα άκρα των σωληνώσεων εξαερισμού και εκκένωσης των δεξαμενών. Τα υφιστάμενα μεταλλικά στοιχεία (θύρες, παράθυρα, σχάρες ή καπάκια) στο σύνολό τους, κατασκευασμένα προ 30ετίας, έχουν οξειδωθεί και χρήζουν είτε πλήρους αντικατάστασης ή επιλεκτικής επισκευής ή και βαφής. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων ή καπακιών, την πλήρη αποκατάσταση και εξυγίανση των ανοιγμάτων με τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και την τοποθέτηση νέων βαμμένων θυρών, παραθύρων, σχαρών και καπακιών φρεατίων. Επίσης, περιλαμβάνει την εξυγίανση τμημάτων των μεταλλικών κλιμάκων ή κατασκευή νέας μεταλλικής κλίμακας όπου δεν υπάρχει ή βάψιμο αυτής για την ασφαλή ανάβαση και έλεγχο των δεξαμενών από τους εργαζομένους της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Τέλος, στις εργασίες  περιλαμβάνονται και τοπικές παρεμβάσεις, όπου απαιτηθούν, μετά την εκκένωση των δεξαμενών, που αφορούν αποκατάσταση τυχόν διαβρώσεων του σιδηρού οπλισμού, ρωγμών και κατασκευαστικών αρμών.

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

01/07/2020

01/09/2020

Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

01/07/2020

01/09/2020

Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ

01/07/2020

01/09/2020

Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

01/07/2020

01/09/2020