ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛΕΝΙΟΥ

Στοιχεία Έργου


Κατηγορία: Έργα που Υλοποιούνται

Περιγραφή Έργου


ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛΕΝΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Η ΔΕΥΑΒΑ Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά διεκδίκησαν και εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση του έργου: «ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης, θα διατεθεί το ποσό των 3.000.000,00€ μέσω επενδυτικού δανείου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 3.860.000,00€ (αρ. πρωτ. απόφασης: 6054/29-01-2019).

Η πράξη αυτή θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης I του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με φορέα Υλοποίησης τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.) και Κύριο του έργου τη ΔΕΥΑΒΑ.

Στην ανωτέρω Πράξη περιλαμβάνεται το Υποέργο 2 «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΛΕΝΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ».

Από το αντλιοστάσιο της ∆ΕΥΑΒΑ στην περιοχή Κολενίου υδρεύεται σήµερα ολόκληρη η ραγδαία αναπτυσσόµενη παραλιακή-τουριστική ζώνη της ∆ηµοτικής Ενότητας (∆.Ε.) Κολυµβαρίου του ∆ήµου Πλατανιά καθώς και το µεγαλύτερο µέρος των οικισµών της ενδοχώρας της παραπάνω ∆ημοτικής Ενότητας.

Με το προτεινόμενο υποέργο επιτυγχάνεται:

  • Η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του υδατικού αποθέματος της υπό παρέμβαση περιοχής της Δ.Ε. Κολυμβαρίου, η οποία είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγροτική και τουριστική περιοχή.
  • Η εξοικονόμηση υδατικών πόρων, με την εξάλειψη των απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης
  • Η απρόσκοπτη υδροδότηση της παραλιακής ζώνης της Δ.Ε. Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των οικισμών της ενδοχώρας της.
  • Η αναβάθμιση των υποδομών της ευρύτερης περιοχής καθώς εξασφαλίζεται επάρκεια και άριστη ποιότητα πόσιμου νερού.
  • Η προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Η κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με το πόσιμο νερό και η συμφωνία με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης.
  • Η κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης σε πόσιμο νερό.

Σκοπός της εν λόγω εργολαβίας είναι η αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών του δικτύου ύδρευσης της τουριστικής ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου με τους παρακάτω αγωγούς οι οποίοι θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία:

  • Καταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης μήκους 4.5 km, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου από το αντλιοστάσιο Κολενίου, σε νέα δεξαμενή φορτίου η οποία δεν περιλαμβάνεται στο παρόν έργο και της οποίας η προμήθεια θα γίνει με ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΒΑ
  • Αγωγός µεταφοράς νερού, µε τη βαρύτητα, από τη νέα δεξαµενή φορτίου στην υφισταμένη δεξαμενή εξίσωσης των δικτύων ύδρευσης της παραλιακής – τουριστικής ζώνης της ∆.Ε. Κολυµβαρίου, στη θέση «Γριµπιλιανά», µήκους 7.8 km, επίσης από σωλήνες πολυαιθυλαινίου.

Πέραν των παραπάνω τα οποία προβλέπονται να κατασκευαστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, η ΔΕΥΑΒΑ µε ίδιους πόρους προγραµµατίζει την προµήθεια και τοποθέτηση εντός του οικισµού «Πλακάλωνα» νέας µεταλλικής προκατασκευασµένης δεξαµενής χωρητικότητας 500 κ.μ. καθώς επίσης την προµήθεια και τοποθέτηση νέου αντλητικού συγκροτήµατος στην υφιστάµενη δεξαµενή στη θέση «Κοπράνα», το οποίο θα αντλεί, µέσω του υφιστάµενου αγωγού, την απαιτούµενη παροχή νερού για τους ορεινούς οικισµούς.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.830.000,00 € και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» το οποίο δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη ΜΟΔ Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με στόχο τη δανειοδότηση των Ο.Τ.Α. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων τους. 

Οι Δήμοι δεν επιβαρύνονται, διότι η αποπληρωμή των επενδυτικών δανείων καλύπτεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός ήταν κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Μετά τον έλεγχο των προσφορών, προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» δίνοντας έκπτωση 45%. Ή οικονομική προσφορά του προσωρινού αναδόχου ανήλθε σε 1.006.499,99 €.

Περί το τέλος του επόμενου μήνα προβλέπεται να  ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης του εν λόγω έργου και να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίησή του καθώς προς το παρόν το έργο βρίσκεται στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ενώ ωφελούμενοι από τη λειτουργία του θα είναι οι κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι επισκέπτες.