Αντικατάσταση παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών

Υδραυλικά έργα νέας υδρομάστευσης, επεξεργασίας του νερού της και διασύνδεσης της με τα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Στοιχεία Έργου


Κατηγορία: Έργα που Υλοποιούνται
Ημ/νία Έναρξης: Απρίλιος 2020
Ημ/νία Ολοκλήρωσης: Δεκέμβριος 2020
Τοποθεσία: Λαχιανά

Περιγραφή Έργου


Το έργο περιλαμβάνει τρία (3) Υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΝΕΑΣ  ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΜΕ  ΤΑ  ΔΙΚΤΥΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Στο Υποέργο 1 περιλαμβάνονται τα επόμενα επιμέρους έργα :

  • Έργα νέας υδρομάστευσης, που περιλαμβάνουν θάλαμο υδροσυλλογής – υδροληψίας, από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός της κοίτης του χειμάρρου Σεμπρωνιώτη, εξυγίανση της κοίτης με στρώμα χαλικόφιλτρου, σε μήκος 15 m περίπου ανάντη του θαλάμου υδροσυλλογής, δύο χαλύβδινους φιλτροσωλήνες Φ650, εντός του στρώματος χαλικόφιλτρου, για τη συλλογή και μεταφορά του νερού στο θάλαμο υδροσυλλογής και φράγμα συγκράτησης φερτών υλών από συρματοκοιβώτια, αμέσως ανάντη του τμήματος εξυγίανσης.
  • Αγωγός μεταφοράς του νερού από τη νέα υδρομάστευση στη θέση του γηπέδου κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού της, μήκους 7.628 m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D280 mm διαφόρων πιέσεων λειτουργίας.
  • Εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού.
  • Μία προκατασκευασμένη μεταλλική δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, χωρητικότητας 500 m3, εντός του διαμορφωμένου γηπέδου κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και δυνατότητα επέκτασης με δεύτερη όμοιας χωρητικότητας σε μελλοντική φάση.
  • Η εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού της νέας  υδρομάστευσης, αποτελείται από δύο συστοιχίες μεμβρανών υπερδιήθησης (UΙtra Filtration, UF), έκαστη ελάχιστης δυναμικότητας παραγωγής πόσιμου νερού 40 m3/ώρα, με σύστημα προκατεργασίας, μετεπεξεργασίας και έναν οικίσκο ελέγχου. Λόγω περιορισμένου χώρου στο γήπεδο της εγκατάστασης, επιλέχθηκε το όλο σύστημα επεξεργασίας νερού, να τοποθετηθεί σε προκατασκευασμένα container. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης της μίας γραμμής, να μπορεί να λειτουργεί η 2η γραμμή επεξεργασίας, με γνώμονα την συνεχή εξυπηρέτηση του δικτύου ύδρευσης. Κατ' ελάχιστο, η μονάδα θα αποδίδει συνεχώς και αδιαλείπτως 2 x 40 m3/ώρα επεξεργασμένου νερού, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται όλο το 24ωρο και η παραγόμενη ποσότητα και ποιότητα να παραμένει σταθερή, με δεδομένο τον χρόνο παύσεως για συντήρηση και καθαρισμούς. Το σύστημα επεξεργασίας θα φέρει κάθε απαραίτητη διάταξη και αυτοματισμό, ώστε ο κύκλος επεξεργασίας να πραγματοποιείται αυτόματα.
  • Αγωγός μεταφοράς και διανομής του νερού από την παραπάνω δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού, σε θέση του υφιστάμενου αγωγού παλαιάς υδρομάστευσης Λαχιανών στις Μέσα Βουκολιές, μήκους 4.520 m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D315 mm.
  • Αγωγοί διασύνδεσης του παραπάνω αγωγού μεταφοράς – διανομής, με υφιστάμενες δεξαμενές και αγωγούς, συνολικού μήκους 2.020 m από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100, ονομαστικής διαμέτρου D110 mm.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :  «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Στο Υποέργο 2 περιλαμβάνεται η παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών που προβλέπονται κατά την υλοποίηση του Υποέργου 1, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή αρχαιοτήτων, από εξειδικευμένο προσωπικό που έχει προσληφθεί αποκλειστικά για το σκοπό.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»

Στο Υποέργο 3 περιλαμβάνεται η χορήγηση παροχής ισχύος 250 kVA (No 7 μετά την εγκατάσταση και της δεύτερης δεξαμενής) για τη σύνδεση της εγκατάστασης επεξεργασίας του νερού της νέας  υδρομάστευσης με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.

 

Έως σήμερα έχει υλοποιηθεί το 75% των εργασιών

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής λήγει στις 29-12-2020 ενώ περιλαμβάνεται έπειτα 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία.