ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Στοιχεία Έργου


Κατηγορία: Έργα που Υλοποιούνται
Ημ/νία Έναρξης: Φεβρουάριος 2020
Τοποθεσία: Αλικιανός

Περιγραφή Έργου


Η Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά διεκδίκησαν και εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση του έργου: «ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ». Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης, θα διατεθεί το ποσό των 3.000.000,00€ μέσω επενδυτικού δανείου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 3.860.000,00€ (αρ. πρωτ. απόφασης: 6054/29-01-2019).

Η πράξη αυτή θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης I του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με φορέα Υλοποίησης τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Στην ανωτέρω Πράξη περιλαμβάνεται το Υποέργο 1 «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 1.370.000,00€. Σκοπός του έργου είναι η μεταφορά του πλεονάζοντος όγκου νερού υφιστάμενης υδρογεώτρησης, η οποία βρίσκεται στη θέση «Σχοινάρια» της Τ.Κ. Φουρνέ Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, πλησίον της περιμέτρου του οικισμού Φουρνέ, για την ύδρευση του οικισμού Αλικιανού. Παράλληλα το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων εντός των ορίων του οικισμού Αλικιανού. Επισημαίνεται, ότι λόγω της επάρκειας παροχής της υδρογεώτρησης Φουρνέ, είναι επίσης δυνατή η μελλοντική κάλυψη της ύδρευσης των οικισμών Σκινέ, Βατολάκκου και Κουφού καθώς και η ενίσχυση της τουριστικής ζώνης Πλατανιά, μέσω του υπό κατασκευή δικτύου μεταφοράς νερού.

Με το προτεινόμενο υποέργο επιτυγχάνεται:

  • Η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του υδατικού αποθέματος της υπό παρέμβαση περιοχής της Δ.Ε. Μουσούρων, η οποία είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγροτική και τουριστική περιοχή.
  • Η αναβάθμιση των υποδομών της ευρύτερης περιοχής καθώς εξασφαλίζεται επάρκεια και άριστη ποιότητα πόσιμου νερού.
  • Η προστασία της δημόσιας υγείας και γενικά η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
  • Η κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με το πόσιμο νερό και η συμφωνία με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος (ΣΔΛΑΠ) Κρήτης.

Επιπρόσθετα, με το προτεινόμενο υποέργο προάγεται η εξοικονόμηση των υδατικών πόρων, με την εξάλειψη των απωλειών στο δίκτυο ύδρευσης και τη βέλτιστη διαχείρισή του, ενώ παράλληλα ικανοποιούνται οι στόχοι της υδροδότησης των κατοίκων και τουριστικών μονάδων με επαρκές και ασφαλές πόσιμο νερό, ενώ προβλέπεται και η κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης.

Με  εν λόγω εργολαβία επρόκειτο να κατασκευαστούν και να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία:

  • Φρεάτιο φορτίου, το οποίο παρεμβάλλεται στον υφιστάμενο δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό από την υφιστάμενη Υδρογεώτρηση έως τη Δεξαμενή, καθιστώντας μεγάλο μήκος του αγωγού από καταθλιπτικό σε βαρύτητας.
  • Αγωγός μεταφοράς νερού, από τη διακλάδωση του παραπάνω δίδυμου υφιστάμενου αγωγού, έως τη θέση του υφιστάμενου αγωγού από την υδρογεώτρηση στη δεξαμενή του οικισμού Αλικιανού, μήκους περί τα 6.420 m, από σωλήνες πολυαιθυλαινίου, ονομαστικής διαμέτρου D315 mm. Η διάμετρος αυτή του αγωγού προβλέφθηκε, ώστε μελλοντικά να είναι δυνατή η ενίσχυση με νερό ύδρευσης των οικισμών Σκινέ, Βατόλακου και Κουφού καθώς και η ενίσχυση της τουριστικής ζώνης Πλατανιά.
  • Αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, εντός των ορίων του οικισμού Αλικιανού, με νέα, συνολικού μήκους περί τα 4.452m, από σωλήνες πολυαιθυλενίου, ονομαστικών διαμέτρων D90 και D110mm.

Ο προϋπολογισμός του υποέργου ήταν 1.370.000,00€ και ο διαγωνισμός ήταν κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Μετά τον έλεγχο των προσφορών, προσωρινός ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» δίνοντας έκπτωση 44%. Η οικονομική προσφορά του προσωρινού αναδόχου ανήλθε σε 767.199,99€.

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 υπογράφηκε η σύμβαση, ποσού 767.199,99€, μεταξύ της Αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε» (ΟΑΚ ΑΕ). H συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ ωφελούμενοι από τη λειτουργία του θα είναι οι κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι επισκέπτες.

Σημειώνεται πως έως και σήμερα έχουν κατασκευαστεί περίπου 900μ. του αγωγού. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της επιχείρησης αλλά στην προσαρμογή των αλλαγών της νομοθεσίας που αφορά στην μεταφορά των έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ).

 

Προχωρώντας προς την ολοκλήρωση της αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης του οικισμού Αλικιανού.