ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»

 

Αναθέtων φορεασ: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  63.082,94€ χωρίς ΦΠΑ. (78.222,85€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002 και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον ΚΑ 12.01.03.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύων Δ.Ε. Βουκολιών (Ίδιοι πόροι)» και στον ΚΑ 12.01.03.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύων Δ.Ε. Βουκολιών (χρηματοδοτούμενοι πόροι ΣΑΕ 055-Αρ. Απόφ.38709/26-07-2018-ΑΔΑ:ΩΤ07465ΧΘ7-ΗΦ7)» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη απαραίτητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων της ΔΕΥΑΒΑ.

 

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): 44161200-8 (Σωλήνες ύδρευσης), 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων) 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο), 38411000-9 (Υδρόμετρα)

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

 

Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και εγκατάστασης: NUTS3: EL434. Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται στην έδρα της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι του Δ. Πλατανιά Χανίων, με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

 

Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ.

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

 

διαρκεια: έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του προμηθευτή.

 

Υποβολη προσφορων:  από τη δημοσίευση  μέχρι και την Τρίτη 08/06/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 120014) στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

 

Διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλ. στις 14/06/2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ– Κωδικός φορέα: 50887) στις 13/05/2021
  • στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyava.gr

Η περίληψη της Διακήρυξης καταχωρήθηκε:

  • στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ (Κωδικός φορέα: 50887) στις 13/05/2021
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»
  • στην εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες»

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Πεκρίδης Γ., Τηλ.: 2821084007, Φαξ: 2821084010, e-mail technicalservices@deyaba.gr & Αναγνωστάκη Φ. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ