ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ με CPV: 44161200-8 (Σωλήνες ύδρευσης), 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων) 44470000-5 (Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο)

συνολικού προϋπολογισμού  143.760,12€ χωρίς ΦΠΑ (178.262,55€ συμπ. του ΦΠΑ)

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΒΑ και από πόρους του ΠΔΕ  (ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002 Αρ. Απόφ. 32924/28-04-2021 - ΑΔΑ:Ω0ΧΞ46ΜΤΛ6-ΥΚ3) Έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στους ΚΑ 12.01.01.0001, 12.01.02.0001, 12.01.03.0001, 12.01.04.0001 του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΒΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς του τρέχοντος έτους  (2022) και του  επόμενου (2023).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του διαγωνισμού

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται έκδοση εγγύησης συμμετοχής ποσού ίσου με το 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, ενώ για την εκτέλεση της σύμβασης απαιτείται έκδοση εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσο με το 4% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί έξι (06) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται στην έδρα της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι του Δ. Πλατανιά Χανίων (NUTS3: EL434), όπως περιγράφεται στα Τεύχη του διαγωνισμού.

Η υποβολή προσφορών είναι δυνατή από τη δημοσίευση  μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/08/2022 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 169645, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/08/2022 και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Το πλήρες κείμενο και η περίληψη της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (Κωδικός φορέα:50887), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒΑ (URL): www.deyava.gr , στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως και στον τοπικό τύπο.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Αναγνωστάκη Φ. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ

 Ευτύχιος Μαυρογένης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2 (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Β)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΕΕΣ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)