ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ & ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Κατά την επισκευή βλαβών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης  από τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ή στις συνδέσεις νέων παροχών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με το υφιστάμενο δίκτυο των Δ.Ε. Μουσούρων και Πλατανιά προκύπτει  η ανάγκη αποκατάστασης τομών οδοστρωμάτων στις περιπτώσεις που για την επισκευή της βλάβης ή τη νέα σύνδεση πραγματοποιείται η καθαίρεση του οδοστρώματος. 

Το έργο «Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. έτους 2021-2022» αφορά εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών όπου απαιτείται λόγω έργων Υποδομής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α στις Δημοτικές Ενότητες Μουσούρων και Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΑΥ

ΦΑΥ