ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - προσφορές για την Επανάληψη διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Πλατανιά για τα τμήματα 2 και 6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Επανάληψη διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Πλατανιά για τα τμήματα 2 και 6

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Επανάληψη διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών δικτύων για τη Δ.Ε. Πλατανιά για τα τμήματα 2 και 6, συνολικού προϋπολογισμού 19.774,76€ πλέον Φ.Π.Α.

Κωδικοί CPV:  

ΟΜΑΔΑ 2: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων),  44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

ΟΜΑΔΑ 6 : 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα.

Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του προμηθευτή.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002. Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 12.01.02.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών δικτύων Δ.Ε. Πλατανιά(χρηματοδοτούμενοι πόροι, ΣΑΕ055 – Αρ. Απόφ.247/03-01-2018 – ΑΔΑ:6ΝΧΒ465ΧΘ7-43 Η)» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021.

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας –εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους- θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Τετάρτη 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00πμ.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).

Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): deyaba.gr
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:30) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Αχλαδιανάκης Κωνσταντίνος τηλ.: 28210-84736, Φαξ: 28210-84010, e-mail: info@deyaba.gr , deyabaer@otenet.gr.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ