Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τις Δ.Ε. Πλατανιά και Βουκολιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τις Δ.Ε. Πλατανιά και Βουκολιών

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για τις Δ.Ε. Πλατανιά και Βουκολιών, συνολικού προϋπολογισμού 47.100,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Κωδικός CPV:  ΟΜΑΔΑ 1:  42122220-8 (Αντλίες αποχέτευσης) 

ΟΜΑΔΑ 2:   42122130-0 (Αντλίες νερού)  &  31110000-0 (Ηλεκτρικοί κινητήρες)

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του προμηθευτή.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002  ΚΑΙ  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 12.00.04 με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Δ.Ε. Πλατανιά» και στον Κ.Α. 12.00.05 με τίτλο «Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Δ.Ε. Βουκολιών(ίδιοι πόροι 20.000€ και χρηματοδοτούμενοι πόροι 20.300€, ΣΑΕ 055 – Αρ. Απόφ. 32924/28-04-2021 – ΑΔΑ:Ω0ΧΞ46ΜΤΛ6-ΥΚ3)» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021.

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας –εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους- θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Παρασκευή 06 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Παρασκευή 06 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00πμ.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr

 

Η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).
  • στην Καθημερινή εφημερίδα Χανίων «Χανιώτικα Νέα»
  • στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:30) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Αχλαδιανάκης Κωνσταντίνος τηλ.: 28210-84736, Φαξ: 28210-84010, e-mail: info@deyaba.gr , deyabaer@otenet.gr.

 

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

espd-request-v2

Έντυπο ΕΕΕΣ

Οικονομική Προσφορά