ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Αναθέtων φορεασ: Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: έως του ποσού των 70.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. (86.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ055 ΜΕ ΚΑ:2001ΣΕ05500002 (αρ. Απόφ. Επιχορήγησης 29774/06-09-2017- ΑΔΑ:6ΦΒΞ465ΧΘ7-ΞΞΞ, όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. Αποφ. 86993/11-12-2020-ΑΔΑ: 6Τ6646ΜΤΛ6-ΓΙΒ του Υπ. Εσωτερικών) και ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η προμήθεια και η εγκατάσταση τριών (3) μεταλλικών δεξαμενών για την αποθήκευση και διανομή πόσιμου ύδατος για τις ανάγκες του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ.

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): 44611500-1, «Δεξαμενές Νερού»

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και εγκατάστασης: NUTS3: EL434. Οι δεξαμενές θα εγκατασταθούν σε θέσεις που θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ, με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές, δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης.

Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

διαρκεια: έως έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Υποβολη προσφορων:  από τη δημοσίευση  μέχρι και την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ συστημικός αριθμός: 140601 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 27/10/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ– Κωδικός φορέα: 50887) στις 11/10/2021
  • στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr
  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): www.deyava.gr

Η περίληψη της Διακήρυξης καταχωρήθηκε:

  • στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ (Κωδικός φορέα: 50887) στις 11/10/2021
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»
  • στην εφημερίδα «Σεληνιώτικα Νέα»

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά: Λύκου Σ., Τηλ.: 2821084016, Φαξ: 2821084010, e-mail technicalservices@deyaba.gr & Αναγνωστάκη Φ. Τηλ.: 2821061055 e-mail: deyabaer@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, με την με αρ. 466/2021 (ΑΔΑ: 6769ΟΕΠ3-8Β5) Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ  εγκρίθηκαν οι παρακάτω αλλαγές για την ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας:

  1. Την παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την Προμήθεια «Μεταλλικών Δεξαμενών Ύδρευσης», (Αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ:140601), μέχρι και την Πέμπτη 30-12-2021

Προκήρυξη

Διακήρυξη

espd-request-v2

Έντυπο ΕΕΕΣ

Οικονομική Προσφορά

Διευκρινήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.