ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την  παροχή υπηρεσιών:

α) Παραγωγή, εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑΒΑ και

β) Αποστολή επιστολών εσωτερικού

χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 738/03-03-2021 Μελέτη & Προϋπολογισμός της υπηρεσίας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ