Διαγωνισμός για Προμήθεια εξοπλισμού για την Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια εξοπλισμού για την Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ

 

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια εξοπλισμού για την Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Κωδικοί CPV:  

ΟΜΑΔΑ 1: 42122130-0 (Αντλίες νερού) & 31110000-0 (Ηλεκτρικοί κινητήρες)

ΟΜΑΔΑ 2: 31600000-2 (Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός)

ΟΜΑΔΑ 3: 44165200-6 (Κατακόρυφοι σωλήνες)

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Η σύμβαση Δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Χρονικό διάστημα: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒΑ χωρίς καμία αντίρρηση ή απαίτηση του προμηθευτή.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΕ 055 ΜΕ ΚΑ 2001ΣΕ05500002. Έχει εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον ΚΑ 15.10.05 με τίτλο «Αντικατάσταση γεώτρησης μικτής χρήσης Χαρέ-Συνοδά έργα(χρηματοδοτούμενοι πόροι, ΣΑΕ 055 –Αρ. Απόφ.29774/06-09-2017 – ΑΔΑ:6ΦΒΞ465ΧΘ7-ΞΞΞ)» του προϋπολογισμού εξόδων της ΔΕΥΑΒΑ για το οικονομικό έτος 2021.

Για το ανεκτέλεστο τμήμα της προμήθειας –εφόσον αυτή δεν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους- θα προβλεφθεί η ανάλογη πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά, την Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00πμ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00πμ.

 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης του διαγωνισμού καταχωρήθηκε:

  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ –Κωδικός φορέα: 50887).

Η περίληψη της Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

  • στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, στη διεύθυνση (URL): deyaba.gr
  • στην εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα»

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.deyaba.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:30) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α., στο Γεράνι Δήμου Πλατανιά Αχλαδιανάκης Κωνσταντίνος τηλ.: 28210-84736, Φαξ: 28210-84010, e-mail: info@deyaba.gr , deyabaer@otenet.gr.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΞΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΧΑΡΕ